55th Kerala School Kalolsavam
Inauguration
 • Bharathanatyam (HSSG)

 • Kolkkali (HSS)

 • Mohiniyattom (HSSG)

 • Oppana (HSG)

 • Thiruvathirakali (HSG)

 • Ottanthullal (HSG)

 • Kerala Natanam (HSG)

 • Kerala Natanam (HSSG)

 • Mohiniyattom (HSG)

 • Ottanthullal (HSSG)

 • Chendamelam (HSS)

 • Chendamelam (HS)

 • Classical Music (HSG)

 • Classical Music (HSSG)

 • Mime (HSS)

 • Margamkali (HS)

 • kadhakali-group(HS)

 • kolkkali (HS)

 • Arabanamuttu (HSS)

 • Arabanamuttu (HS)

 • Bharathanatyam (HSSB)

 • Bharathanatyam (HSB)

 • Duffmuttu (HS)

 • Duff muttu (HSS)

 • Folk Dance (HSG)

 • Folk Dance (HSSG)

 • Group Song (HS)

 • Parichamuttukali (HS)

 • Panchavadyam (HS)

 • Vattappattu (HS)

 • Vanchipattu (HSS)

 • Keralanadanam (HSSB)

 • Mappilappattu (HSG)

 • Mappilappattu (HSSG)

 • Mappilappattu (HSB)

 • Mappilappattu (HSSB)

 • Poorakkali (HSS)

 • Ottanthullal (HSSB)

 • Yakshaganam (HS)

 • Mono Act (HSB)

 • Keralanadanam (HSB)

 • Folk Dance (HSSB)

 • Folk Dance (HSB)

 • Light Music (HSG)

 • Light Music (HSSG)

 • Light Music (HSB)

 • Group Dance (HSS)

 • Mimicry (HSSB)

 • Mimicry (HSSG)

 • Nadanpattu (HS)

 • Nadanpattu (HSS)

 • Violin (O) HS

 • Kadha prasangam (HS)

 • Kadha prasangam (HSS)

 • Veena (HS)

 • Veena (HSS)

 • Vrindavadyam (HSS)

 • Chakyarkoothu (HSS)

 • Drama (HS)

 • Thabala (HS)

 • Kathakali Group (HSS)

 • Flute (HS)

 • Flute (HSS)

 • Kathakali (HSB)

 • Kathakali (HSSB)

 • Madhalam (HSS)

 • Vandematharam (HS)

 • Triple/ Jazz (HSS)

 • Clarinet/Bugle (HSS)

 • Guitar (W) HSS

 • Sanskrit Group Song (HS)

 • Skit English (HSS)

 • Kuchipudi (HSSG)

 • Kuchipudi (HSSB)

 • Classical Music (HSB)

 • Classical Music (HSSB)

 • Ganamela (HS)

 • Inauguration

 • Thiruvathirakali (HSSG)

 • Padyam Chollal - Malayalam (HSS)

 • Padyam Chollal - Hindi (HSS)

 • Mono Act (HSSG)

 • Arabi Sambhashanam(HS)

 • Padyam Chollal - Hindi (HS)

 • Padyam Chollal Arabi(HSS)

 • Gasal Urudu(HS)

 • Group song Urdhu(HS)

 • Gasal Urdhu(HSS)

 • Quiz Urdu(HSS)

 • Ashtapathi (HSB)

 • Ashtapathi (HSG)

 • Kadha Prasangam Arabi(HS)

 • Padhya chollal (Sanskrit) HS

 • Nangyarkoothu (HS)

 • Arabi Ganam(HSB)

 • Arabi Ganam(HSG)

 • Group Song Arabi(HS)

 • Padyam Chollal - English (HS)

 • Quran Parayanam(HS)

 • Koodiyattam (HSS)

 • Padyam Chollal Arabi (HSB)

 • Padyam Chollal Arabi (HSG)

 • Desabhakthi Ganam HSSG

 • Paatakam (HSG)

 • Kathakali (HSG)

 • Violin (O) HSS

 • Nangyarkoothu(HSS)

 • Padyam Chollal (Sanskrit) HSS

 • Oppana(HSSG)

 • Koodiyattam (HS)

 • Desabhakthi Ganam HS

 • Band Melam(HS)

 • Ganalapanam(HSG)